Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1.TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde
imzalanmıştır.

 1. ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)
  AD- SOYAD:
  ADRES:
 2. SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)
  AD- SOYAD: Nitro Mekatronik Otomotiv Arıza Tespit Cihazları Sanayi
  Bilişim LTD.ŞT
  ADRES: Onur Mh. Turhan Cemal Beriker Blv. Kiza İş Merkezi A2 Blok No:437/3F Seyhan /
  Adana
  İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş
  konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına
  gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
  2.TANIMLAR
  İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki
  yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
  BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
  BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
  KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
  YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
  HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama
  dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,
  SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına
  veya hesabına hareket eden şirketi,
  ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya
  yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
  SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini,
  SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek
  ya da tüzel kişiyi,
  TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,
  SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
  MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan
  yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.
  3.KONU
  İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini
  verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502
  sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik
  hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
  Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme
  yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre
  sonuna kadar geçerlidir.
 3. SATICI BİLGİLERİ
  Ünvanı: Nitro Mekatronik Otomotiv Arıza Tespit Cihazları Sanayi Bilişim
  LTD.ŞT
  Adres: Onur Mh. Turhan Cemal Beriker Blv. Kiza İş Merkezi A2 Blok No:437/3F Seyhan /
  Adana
  Telefon: 0850 755 02 30
  Eposta: info@nitrobilisim.com.tr
 4. ALICI BİLGİLERİ
  Teslim edilecek kişi
  Teslimat Adresi
  Telefon
  Faks
  Eposta/kullanıcı adı
 5. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
  Ad/Soyad/Unvan
  Adres
  Telefon
  Faks
  Eposta/kullanıcı adı
 6. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
 7. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi)
  SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise
  ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar
  geçerlidir.
  7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme
  yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre
  sonuna kadar geçerlidir.
  7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.
  Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam
  (KDV Dahil)
  Kargo Tutarı
  Toplam :
  Ödeme Şekli ve Planı
  Teslimat Adresi
  Teslim Edilecek kişi
  Fatura Adresi
  Sipariş Tarihi
  Teslimat tarihi
  Teslim şekli
  7.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.
 8. FATURA BİLGİLERİ
  Ad/Soyad/Unvan: Nitro Mekatronik Otomotiv Arıza Tespit Cihazları Sanayi
  Bilişim LTD.ŞT
  Adres: Onur Mh. Turhan Cemal Beriker Blv. Kiza İş Merkezi A2 Blok No:437/3F Seyhan /
  Adana
  Telefon: 0850 755 0230
  Eposta/kullanıcı adı: info@nitrobilisim.com.tr
  Fatura teslim :Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte
  teslim edilecektir.
 9. GENEL HÜKÜMLER
  9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı
  ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda
  gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik
  ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından
  ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler
  dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve
  taahhüt eder.
  9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim
  yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI
  veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün
  ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
  9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa
  garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü
  ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi
  doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin
  ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul,
  beyan ve taahhüt eder.
  9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve
  açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
  9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde
  sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3
  gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade
  edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit
  edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka
  kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün
  sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya
  kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması
  sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından
  SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri
  SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını
  yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri
  nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya
  bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu
  ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan
  kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin
  iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine
  nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin
  ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI,
  SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına
  yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya
  iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili
  olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve
  taahhüt eder.
  9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi
  tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim
  bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama,
  bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul
  etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini
  kabul ve beyan etmektedir.
  9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık,
  ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim
  alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin
  özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet
  kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
  9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün
  ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi
  halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi
  kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine
  ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu
  bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur
  taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını
  haizdir.
  9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin
  gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm
  zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve
  taahhüt eder.
  9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi
  ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve
  cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
  9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka
  aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi
  ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri
  kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
  9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya
  başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka
  içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup
  herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web
  sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
  9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal
  nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai
  sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi
  halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde
  bulunma hakkı saklıdır.
 10. CAYMA HAKKI
  10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya
  gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya
  bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe
  göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna
  ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar.
  Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet
  sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan
  masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda
  bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
  10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü
  posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen
  “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
  Bu hakkın kullanılması halinde,
  a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası
  kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi
  gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği
  takdirde tamamlanamayacaktır.)
  b) İade formu,
  c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve
  hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
  d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde
  toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre
  içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
  e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade
  imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
  Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle
  meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
  f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının
  altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
 11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
  ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye
  müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık
  ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar,
  ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi
  sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle
  karışan vedoğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi
  kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik
  ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,ile
  ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve
  veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış
  olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona
  ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının
  kullanılması daYönetmelik gereği mümkün değildir.
  Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım
  ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.)
  iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış
  olmaları gerekir.
 12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
  ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi
  banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı
  sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara
  başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda
  ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından
  dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder
 13. YETKİLİ MAHKEME
  İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen
  parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı
  yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra
  ilişkin bilgiler aşağıdadır:
  28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:
  a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00
  (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,
  b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,
  c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’
  arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.
  İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.
 14. YÜRÜRLÜK
  ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm
  şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede
  ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal
  düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
  SATICI:
  ALICI:
  TARİH:
Scroll to top